Pork Rind Nachos at the University of New Mexico…nacho average nachos